Åter vill Sveaskog avverka gammal naturskog i Maskaure samebys renbetesmarker i Arjeplogs kommun. Koordinater (Sweref 99): N 7308254; E 630243. (Skog 6 på kartbilden). Ändå har samebyn sagt nej till avverkning vid samråd. Skogen är hänglavsbärande och håller höga naturvärden, av nyckelbiotopsklass.

Foto. Björn Mildh, september 2020, samt 3 privata bilder samma år.

Skog 6.

Bild 1. Sveaskog vill avverka den gamla naturskogen i fonden trots att man fått nej av Maskaure sameby vid samråd. Skogen ligger på Biellovares västsluttning och är nr 6 på kartbladet. Troligen lämnad hänsyn. Notera också den glesa ”plantagen” i förgrunden. Den får knappast godkänt av Skogsstyrelsen.

Bild 2. Samma grannaturskog inifrån med ytligt, rörligt grundvatten som ger hög och stabil luftfuktighet.

Bild 3. På fuktiga områden i skogen är markvegetationen rik, om än vissnad på bilden. Skogen håller höga naturvärden.

Bild 4. Grov gammal granlåga i orörd grannaturskog.

Bild 5. Granskog av urskogskaraktär som även är rik på hänglavsbärande träd.
Skogen håller nyckelbiotopsklass. Enligt Olof Johansson / Sveaskog gör bolaget alltid en noggrann naturvärdesinventering som är en garanti för att att inga nyckelbiotoper avverkas. Men lång erfarenhet visar att det inte går att lita på Sveaskog!

Bild 6. Längre ner på sluttningen mot väster börjar en övergångszon med gradvis ökande inslag av tall.

Bild 7. Samma övergångszon. Naturskogen som Sveaskog vill åt är rik på hänglavar och viktig renbetesmark. Skogen skall sparas, inte huggas!

Bild 8. Norrlandslav i all sin prakt.

Bild 9. Det finns ett tiotal gamla sälgar, troligen uppkomna efter brand.

Bild 10. Långt tillbaka har den talldominerade delen på sluttningen brunnit hårt.

Bild 11. Naturskogen med troligen gammalt, nästan igenvuxet brandljud på granhögstubbe.

Bild 12. I talldelen av skogen nere på sluttningen ses spridda spår av dimensionsavverkning (stubbe). Men skogen har i stora delar behållit sin naturskogskaraktär.

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2021-03-11 17:40

Kommentarer inaktiverade.