Moränåsar, en av de 32 skogarna i Maskaure.

Sveaskog vill avverka en gammal tallnaturskog som växer på moränåsar omgivna av myrmark. De gamla träden har gott om mörka hänglavar. Åsarna är vandringsled för samebyns renar genom myrlandet. Marken blir tidigt bar och är lämplig som kalvningsland. Skogar som denna håller även nyckelbiotopsklass och skall sparas, inte huggas.

Koordinater (Sweref 99): N 7302858; E 629251 i Arjeplogs kommun

Foto: Björn Mildh

Bilden nedan visar satellitbild av moränåsar omgivna av myrmark i Maskaure samebys renbetesmarker. Sveaskog vill nu på nytt ha samråd för att få avverka naturskogen. (Skog 22, rödmarkerad gräns).

Leif Lundberg i Maskaure sameby följer renarnas vandringsled på en av moränåsarna i myrlandet. Samebyn har redan vid tidigare samråd klart sagt nej till avverkning. Men Sveaskog respekterar inte ett samiskt nej, man tar vad man vill ha.

Många av träden är rika på manlav och andra hänglavar som är viktig föda för renarna, särskilt under vinterhalvåret.

Myrmarken som omger de skogklädda moränåsarna.

På åsarna växer gammal tallskog med höga naturvärden, av nyckelbiotopsklass. Men Sveaskog klassar åstallskogen som produktionsskog och vill nu på nytt pressa samebyn att säga ja till avverkning.

En av moränåsarna i myrlandet med gammal tallnaturskog. Renarna har sina vandringsleder uppe på åsarna som även tidigt blir barmark om våren, lämpligt som kalvningsland.

Goliatmuseron, (Matsutake på japanska), är en rödlistad mykorrhiza svamp (VU). Den signalerar skyddsvärd tallskog på sandmark.

Duvhöksbo i gammelskogen i myrlandet som Sveaskog vill avverka. Duvhöken är rödlistad (NT).

Historik. Skogen har troligen brunnit för länge sedan.

Där åsen når myren och marken är fuktig växer hänglavsdraperade gamla granar.

Gammelfuran, äldsten på åsen, är flera hundra år.

Högstubbe med hål gjorda av spillkråka. Skogen är spillkråksrevir. Bohålet är lämpligt för pärluggla och hökuggla. Även knipa. Spillkråkan är rödlistad (NT), och ingår i Arskyddsförordningen och EU:s Fågeldirektiv.

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2020-04-25 15:45

Kommentarer inaktiverade.