Motion länsstämma 2021 – Skogsmanifestationsdag

Skogsmanifestationsdag för att värna skogen

Bakgrund

Granskande journalistik och reportage i media både nationellt och internationellt, men knappt märkbart i Norrbotten, har blottlagt för en bredare allmänhet och beslutsfattare de problem och skador som trakthyggesbruket med monokulturer av virkesplantager orsakar. Problem som vi naturskyddare redan kände till men som nu blir mer allmänt kända. Skogsindustrin, som Dagens Nyheter visat, har lagt 150 miljoner kronor på propaganda
för att pränta in föreställningen att pågående trakthyggesbruk är hållbart, och de kommer givetvis att fortsätta och troligen öka sina insatser för påverkan efter senaste årets avslöjanden. Lobbying och påverkan på beslutsfattande politiker kommer inte att minska, snarare tvärtom. Skogsbolag, LRF, karriärister, vissa lokalpolitiker och vissa fackföreträdare som sitter i knä hos skogsindustrin, samt en del forskare som vigt sitt liv åt ökad biomassaproduktion, kommer att trycka på hos beslutsfattare för att fortsätta trakthyggesbruket.

Att ett problem har uppmärksammats i media innebär inte med någon automatik att beslutsfattare vidtar de åtgärder som behövs. De kan titta bort, ligga lågt eller på annat sätt invänta att stormen går över.

Det är organisering och mobilisering av skogsvänner i denna situation som kan driva på beslut om omprövning. Därför behöver naturskyddare gå samman med andra grupper och personer som reagerat mot trakthyggesbruket, och därför behöver vi synas och protesteras i ett skogslän. Det är särskilt verkningsfullt året före ett valår och en höst när det är kyrkoval då kyrkan förvaltar mycket skog.

Därför föreslår jag en skogsmanifestationsdag för att många människor, grupper, verksamheter och organisationer ska kunna samlas, utbyta erfarenheter och gemensamt uttrycka sin kritik mot trakthyggesbruket på ett riktat sätt till media, politiker, kommuntjänstemän och andra beslutsfattare i nyckelroller tar intryck av dagen och den opinion som då kommer till uttryck. Manifestationsdagen kan knyta ihop kritiken som framförts mot skogsindustrin med de utbildningssatsningar som skett i skogsnätverket och för skogsbruk utan hyggen.

Jag/vi föreslår länsstämman att besluta

att Naturskyddsföreningen i Norrbottens län arrangerar en skogsmanifestationsdag för att samla människor och grupper som är drabbade och kritiska till trakthyggesbruket och den pågående skogsskövlingen, helst i form av ett fysiskt opinionsbildande och inspirerande massmöte utomhus i höst efter avklingad pandemi

att länsförbundets styrelse medverkar i planering och genomförande av manifestationsdagen, budgeterar för ändamålet och avsätter tid för kanslipersonal för att mobilisera deltagare, planera och genomföra manifestationsdagen tillsammans med skogsnätverket

att bjuda in och utforma skogsmanifestationsdagen tillsammans med hyggeskritiker verksamma inom rennäring, naturturism, hyggesfritt skogsbruk och skogligt mångbruk, naturvård, friluftsliv, hälsoforskning, fritidsfiske, svampplockning

att förmå andra organisationer, grupper och intressen att vara med och bidra till dagens finansiering, samarrangera med Studiefrämjandet och överväga entré, deltagaravgift eller evt intäkter från fikaförsäljning

att utforma ett program med varierande aktiviteter för att lyfta fram budskapet med tal, föredragshållare, bildvisning, filmer, musik, tävlingar, konst, kultur, litteratur, fika och samkväm med plats för samtal på en lämplig plats där vi kan hålla avstånd om nödvändigt

att ha en flexibilitet vid utformning och genomförande om fortsatta coronarestriktioner gör att dagen måste genomföras som en digital distansträff, eller genomföras som fysiskt arrangemang i större eller mindre skala utifrån budget, personengagemang och andra förutsättningar, eller om lämpligast senarelägga det

Luleå 2021-03-25

Lars Andersson

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2021-04-13 14:15

Kommentarer inaktiverade.