Gott slut 2014 – och god fortsättning 2015!

När året 2014 löper till ända vill jag göra några tillbakablickar över insatser som gjorts i Norrbotten för att värna natur och miljö.

Skogsgruppen hade efter initiativ av Niklas Johansson ett skogsmöte i början av året för att ge en bild av skogsläget på Nordansmaks servering, med benäget bistånd från Per Holmquist. Det blev något av en överraskning för arrangörerna när så många skogsvänner mötte upp att lokalen endast med nöd och näppe räckte till, tack vare en generös insats av Per och tålamod hos deltagarna. Skogsbruket, särskilt Sveaskogs nerklassning och avverkning av naturskogar har även i år granskats och följts med skärpa av Björn Mildh. Dokumentationen som han bygger upp är mycket viktig och omfattande. Många har haft möjlighet att ta del av vad som sker i skogen trots att det händer bortom de flestas horisont, tack vare att Björns e-brev om händelserna får en stor spridning.

Den satsning som involverade absolut flest personer under året var Framtidsveckan. Planeringen startade redan under 2013, men omfattande förberedelser gjordes fram till starten den 17 maj. Gösta Eriksson var initiativtagaren, som outtröttligt uppmuntrade lokala medlemmar och funktionärer i förberedelser och genomförande. Otroliga 475 aktiviteter genomfördes av 250 arrangörer. Veckoprogram med aktiviteter fanns i alla länets kommuner och spreds genom tidningsbilagan som gick till hushållen.  Veckan genomfördes med stort stöd av koordinatorn Urpo Taskinen som arbetade både dag och natt. Aktiviteterna var av mycket skiftande slag, visning av solcellshus, fri ekofrukt till skolbarn, framtidsvisionsföredrag, invigning av stadsodling, uppsnyggade återvunna kläder och så mycket annat för att visa att en hållbar framtid är möjlig, och ge hopp om räddning från klimathotet.

Gruvornas påverkan på biotoper och miljö är en fråga som plötsligt växt till enorma proportioner på grund av den ökade prospekteringen och brytningsplaner på allt fler ställen. Länsförbundet ställde en remiss till kretsarna, och utifrån svaren arbetades ett ställningstagande fram som blev klart på våren 2014. Det offentliggjordes vid en presskonferens då styrelsens representanter tillsammans med Mats Karström tog avstånd från det undersökningstillstånd som Bergsstaten gett till JIMAB (Beowulf mining) mitt i det ovärderliga urskogsområdet Jelka – Rimakåbbå.  Även urskogsartad skog med högörtrika stråk öster om berget Mertainen i Kiruna trakten hotas av gruvbrytningen. Länsförbundet har inte agerat för att stoppa den planerade nyöppningen av Mertainengruvan, utan försökt hitta en konstruktiv lösning genom att föreslå att den värdefulla skogen i öster skyddas även om gruvan åter öppnas. Men LKAB planerar att dumpa sprängstensmassorna så nära gruvan som möjligt, och därmed begrava urskogen. Tyvärr accepterades detta även av Mark- och miljööverdomstolen. Återstår att se om LKAB i sista stund inser naturvärdena och ändrar sej.

Under det gångna så kallade supervalåret lyfte vi miljö och natur. Dels höll vi en politikerutfrågning i Luleå stadspark under Framtidsveckan, och dels en politikerutfrågning på tydligast tänkbara plats för att illustrera gruvproblematiken i slutet av augusti. Platsen var Nautanen, ett sedan hundra år giftläckande nedlagt koppargruvfält i Gällivaretrakten, där kommunen och markägaren Sveaskog tjivas om vem som ska ta hand om efterbehandlingen. Denna anhalt gjordes under en resa med temat ”Väg utan framtid – eller levande natur och näringar” för att se spåren av exploateringar som inte lett till utveckling, kontrasterande mot Norrbottens värdefulla natur. Riksföreningen utformade en miljömärkning av politiker, som vi spred kännedom om i Norrbotten. Ett trettiotal riksdagskandidater i Norrbotten från partier både inom alliansen och bland de rödgröna lyckades att bli miljömärkta. Vi fick även ett par debattartiklar publicerade, om behovet av förbättrad miljöpolitik.

Naturskyddsföreningen i Norrbotten har också stött det omfattande arbetet inom nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, i vilket Lena Lagerstam lagt ner ett otroligt fint arbete tillsammans med de lokala kämparna i Finland, Hanna Halmeenpää och Helena Tiihonen. Riksdagsbeslutet i Finland gick inte vår väg men vi har hoppet kvar att slippa kärnkraftverket. Än är inte sista ordet sagt.

En besprutningsosande debattartikel mot ekologiskt jordbruk publicerades av några forskare på SLU i november, men den längsta erfarenheten vi känner till av kontrollerade undersökningar med ekologisk odling i norra Sverige har våra aktiva Simon Jonsson i Norrbottens och Staffan Landström i Västerbottens länsförbund. De samlade sina kunskaper och besvarade debattartikeln genom att visa de stora möjligheterna med ekologisk odling.

I november kom ett larm om att Vidsels skjutfält skulle få ett utökat område för skjutövningar och vapentester. Området berörde bland annat det stora fjällnära urskogsområdet i Pärlälvens naturreservat. Såväl ekoturismföretagare som ortsbor och Naturskyddsföreningen röt till, och strax drogs planerna tillbaka, åtminstone för denna gång.

En god julklapp som vi fick alldeles före årets slut var Kammarrättens dom att Skogsstyrelsen måste följa lagen, som säger att man inte får ge avverkningstillstånd i en fjällnära skog av stor betydeklse för naturvårdens intressen. Det gäller alltså Änok, som kan vara räddat nu, om inte Högsta Förvaltningsrätten beviljar prövningstillstånd för dem som vill avverka.

Jag sänder också en tanke till alla er som under året bidragit till kännedom om länets flora och fauna, som håller koll på fåglar, svampar, insekter, växter, däggdjur och all biologisk mångfald, er som stimulerar kärleken till naturen hos andra, er som låtit barn få vara natursnokar, er som arbetat med att handla miljövänligt, hållbar konsumtion och miljöpolitisk påverkan. Ett tack till er alla naturskyddare, också till de många många aktiva och bidragare vars namn inte fick plats i denna krönika inför årsslutet!!!

2014-12-27 Lars Andersson, ordförande

Print Friendly, PDF & Email
Gillade du det här? Dela med dig:
Det här inlägget postades i Krönika, Ordförande har ordet. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.