Moränåsarna, Maskaure sameby.

Sveaskog vill avverka naturskogen på åsarna i myrlandet i Maskaure samebys renbetesmarker trots att samebyn redan sagt NEJ vid två samråd.

Skogen är viktig mark för renarna och håller nyckelbiotopsklass. Ställvis är den urskog. Koordinater: N 7302858; E 629251.

Foto: Björn Mildh, september 2020.

På satellitbilden ses de naturskogsbevuxna åsarna omgivna av myrmarker.
Rödmarkeringen anger vad Sveaskog vill avverka.

Bild 1. En av åsarna i myrlandet med grov tallskog. Åsarna är renarnas vandringsled. Dessutom kalvningsland av vital betydelse vid sen snösmältning. Marken här blir tidigt bar.

Bild 2. Bo av duvhök (NT). Notera den gröna tallkvisten på bokanten. Höken pryder boet med färska kvistar. Duvhöken ingår i EU:s fågeldirektiv.

Bild 3. Högstubbe med ugglehäckning. Troligen hökuggla. Arten ingår i EU:s fågeldirektiv.

Bild 4. Ett av hackspettarnas matbord. Det finns flera hackspår av både tretåig hackspett (NT) och spillkråka (NT) i skogen. Båda arter ingår i EU:s fågeldirektiv.

Bild 5. En av många gamla, rikt hänglavsdraperade granar. Hänglavsskogar är livsviktiga för renarna när marklaven är oåtkomlig.

Bild 6. Det finns gott om över 200-åriga gammelgranar som alla är naturvärdesträd. Spillkråkan har bearbetat denna gran vid roten.

Bild 7. Barrblandskog av urskogsklass på åsen där marken är planare.

Bild 8. Granurskog i den södra delen av området som Sveaskog vill avverka. Det finns starka skäl att ifrågasätta Sveaskogs naturvärdesbedömningar som dessutom hemlighålls!

Bild 9. Granticka på grov granlåga. Arten är rödlistad (NT).

Bild 10. Ostticka (VU), också på granlåga. Tickan är knuten till urskogsartade bestånd och placerad i toppen av värdepyramiden vid naturvärdesbedömning.

Bild 11. Goliatmusseron (VU), en mykorrhizasvamp. Åsarna i den norra delen har ställvis sandtallskogs karaktär med ett tunt humuslager och grova träd med lång kontinuitet. Potentiellt en intressant marksvampslokal.

Bild 12. Myrlandskapet kring åsarna med gammal naturskog. Notera sångsvanen. Arten häckar här.

Bild 13. Urskogsbevuxen myrholme intill åsarna. Området håller nyckelbiotopsklass. Men Sveaskog vill avverka trots att bolaget fått nej till avverkning redan vid två samråd med Maskaure sameby.

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2021-01-18 16:24

Kommentarer inaktiverade.