Ca 200-årig tallnaturskog i Maskaure samebys område.

Koordinater: N 7312255; E 622122.
Renbetesskog i renarnas året-runt marker. Skogen gränsar i väster direkt mot det planerade naturreservatet Skarjak.

Bilderna är tagna 2019 av Björn Mildh.

Den ca 200-åriga talldominerade barrblandskogen med gott om grov död ved. Höga naturvärden. Renbetesskog i renarnas året-runt marker. Men Sveaskog planerar att avverka skogen. Ändå har samebyn redan en gång sagt klart nej till bolagets planer.

Skogen har brunnit. Gammal tallbränna, detta ses tydligast på sluttningen i väster.

Brandljud på tall.

Stubbe efter träd som avverkats med yxa. (Dimensionsavverkning för länge sedan).

Ett fuktigare parti av naturskogen med inslag av gran.

Ytligt grundvatten.

Sveaskogs signum.

En av flera hackspettsbearbetade gamla högstubbar.

Skogen är tillhåll för tretåig hackspett. Här ses hackspettens bohål.

Väta omgiven av urskogsartad naturskog. Naturskogar som denna skall sparas, inte avverkas!

Print Friendly, PDF & Email
Senast ändrad: 2020-05-25 14:57

Kommentarer inaktiverade.